⭕️ بازدید فرماندار از محور پیرانشهر ـ نقده و سرکشی از مجموعه راهداری، پلیس راه و عوامل امداد جاده ائی شهرستان

📸#گزارش_تصویری

  ⭕️ بازدید فرماندار از محور پیرانشهر ـ نقده و سرکشی از مجموعه راهداری، پلیس راه و عوامل امداد جاده ائی شهرستان