برگزاری دوره های آموزشی ویژه کارکنان فرمانداری

برگزاری دوره های آموزشی ویژه کارکنان فرمانداری
برگزاری دوره های آموزشی ویژه کارکنان فرمانداری

🔸برگزاری دوره های آموزشی ویژه کارکنان فرمانداری

شرکت کارکنان فرمانداری پیرانشهر در برگزاری دوره های آموزشی استانهای مرزی با موضوع ،فرصتها و تهدیدها...

امروز سالن اجتماعات فرمانداری