انتخاب هیئت مدیره شرکت تعاونی دهیاران بخش مرکزی در شهرستان پیرانشهر

انتخاب هیئت مدیره شرکت تعاونی دهیاران  بخش مرکزی در شهرستان پیرانشهر
انتخاب هیئت مدیره شرکت تعاونی دهیاران بخش مرکزی در شهرستان پیرانشهر

انتخاب هیئت مدیره شرکت تعاونی دهیاران بخش مرکزی شهرستان پیرانشهر در محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد