مراسم تجلیل از پیشکسوتان

مراسم تجلیل از پیشکسوتان
تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس در پیرانشهر برگزار گردید

با حضور فرماندار پیرانشهر مراسم تجلیل از پیشکسوتالن و رزمندگان دفاع مقدس برگزار گردید