🔸 9 اردیبهشت ماه:

سالروز تأسیس نهاد مقدس شوراهای اسلامی شهر و روستا گرامی باد

سالروز تأسیس نهاد مقدس شوراهای اسلامی شهر و روستا گرامی باد