دیدار فرماندار با دستفروشان و بازاریان سطح شهرستان و درد دل آنها با "ترابی" فرماندار پیرانشهر

دیدار فرماندار با دستفروشان و بازاریان سطح شهرستان و درد دل آنها با "ترابی" فرماندار پیرانشهر
با حضور فرماندار پیرانشهر انجام شد

 

➖ به گزارش روابط عمومی فرمانداری پیرانشهر، "تــرابــی" فرماندار پیرانشهر با حضور در جمع دستفروشان و بازاریان سطح شهر و دیدار صمیمی با آنها از نزدیک در جریان مشکلات و موانع پیش رو دستفروشان و بازاریان سطح شهر قرار گرفت.