رییس جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی:

🔴 380 هزار تن سیب درختی آذربایجان غربی در انتظار صادرات است.

🔴 380 هزار تن سیب درختی آذربایجان غربی در انتظار صادرات است.

🔴 380 هزار تن سیب درختی آذربایجان غربی در انتظار صادرات است

 رییس جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی: 

⭕️225 هزار تن سیب درختی از گمرکات استان به خارج از کشور در سال جاری صادر شده و 380 هزاجر تن نیز در انتظار صادرات و رفع موانع موجود است. 

⭕️با توجه به کیفیت سیب‌های تولیدی استان از این مقدار 250 هزار تن قابلیت صادراتی دارند و مابقی نیز جهت مصارف داخلی است. 

⭕️امسال مجموع سیب درختی تولیدی استان یک میلیون و 270 هزار تن بود که حدود 850 هزار تن در سردخانه‌ها ذخیره سازی و 350 هزار تن به عنوان سیب صنعتی برای تهیه مواد اولیه برای مصارف کارخانجات کنسانتره استفاده شد.