برگزاری جلسه ساماندهی جوانان در پیرانشهر

برگزاری جلسه ساماندهی جوانان در پیرانشهر
🔽با ریاست "ترابی" فرماندار پیرانشهر  جلسە ساماندهی جوانان با موضوع "آموزش، دانش و پژوهش در محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد

دراین جلسه راهکارهایی برای شکوفایی استعدادهای جوانان و بیکاری جوانان در عرصەهای آموزش،دانش و پژوهش تاکید شد