اعزام اردوی جهادی بسیج مهندسین

اعزام اردوی جهادی بسیج مهندسین
اعزام اردوی جهادی بسیج مهندسین

🔴با حضور فرماندار پیرانشهر انجام شد

امروز ۱۰ تیر ماه

با حضور فرماندار پیرانشهر اعزام اردوهای جهادی بسیج مهندسین سپاه در دو گروه

۱-گروه های مشاوره زراعی و باغی

۲-گروه های بهداشت دامداران،دامپروری و طیور

در سه روستا(اشنوزنگ،گرگول،لیک بین)با طرح ویزیت رایگان انجام شد