بازدید فرماندار از سایت گلخانه ای روستای سروکانی

بازدید فرماندار از سایت گلخانه ای روستای سروکانی
بازدید فرماندار از سایت گلخانه ای روستای سروکانی

بازدید ترابی فرماندار پیرانشهر به اتفاق مدیرکل جذب سرمایه گذاری طرح های اشتغال پایدار روستایی عشایری و فراگیر وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و جمعی از مسئولین جهت بررسی وضعیت و مشکلات از سایت گلخانه ای مه لاله سروکانی