در راستای طرح فاصله گذاری در پیرانشهر

در راستای طرح فاصله گذاری  در پیرانشهر
طرح فاصله گذاری در پیرانشهر اجرا شد

بازدید"ترابی"فرماندار پیرانشهر از نحوه اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی در 8 نقطه از شهرستان