ملاقات عمومی با فرماندار پیرانشهر برگزار شد

ملاقات عمومی با فرماندار پیرانشهر برگزار شد
امروز 24 تیر ماه ملاقات عمومی فرماندار پیرانشهر با مردم شهرستان برگزار گردید

ترابی فرماندار پیرانشهر به صورت چهره به چهره با مراجعین ملاقات و ضمن بررسی درخواست ها و مسایل مطروحه دستورات لازم به منظور حل موارد مطروحه صادر نمود.