برگزاری جلسه شورای آرد و نان در پیرانشهر

برگزاری جلسه شورای آرد و نان در پیرانشهر
به ریاست ترابی فرماندار پیرانشهر جلسه شورای آرد و نان برگزار شد

جلسه شورای آرد و نان شهرستان به ریاست"ترابی" فرماندار پیرانشهر و با حضور سایر اعضاء پیرامون بررسی موضوعات قبلی و فعلی آرد و نان شهرستان در محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار گردید