🔴 برپایی نماز عبادی ـ سیاسی جمعه شهرستان پیرانشهر به امامت "حاج مامستا محمودی" امام جمعه شهر پیرانشهر و سخنرانی فرماندار شهرستان قبل از خطبه های نماز جمعه؛

🔴 برپایی نماز عبادی ـ سیاسی جمعه شهرستان پیرانشهر به امامت "حاج مامستا محمودی" امام جمعه شهر پیرانشهر و سخنرانی فرماندار شهرستان  قبل از خطبه های نماز جمعه؛