بازدید فرماندار از کارخانه قند پیرانشهر

بازدید فرماندار از کارخانه قند پیرانشهر
بازدید و سرکشی فرماندار از کارخانه قند پیرانشهر بمنظور بررسی مسائل و مشکلات چغندرکاران و همچنین گفتگو با کشاورزان

در این بازدید"ترابی"فرماندار پیرانشهر ضمن اظهار رضایت از تلاش مسئولان این واحد و قول مساعد و نهایت سعی مسئولین کارخانه قند نسبت به دریافت محصولات کشاورزان تاکید نمود

سپس به اتفاق از بخشهای مختلف کارخانه بازدید بعمل آمد و از نزدیک در جریان روند کار قرار گرفت