جشن عاطفه ها در پیرانشهر

جشن عاطفه ها در پیرانشهر
اهدای کمک ها ی نقدی به دانش آموزان بی بضاعت در جشن عاطفه ها

با حضور فرماندار پیرانشهر مراسم جشن عاطفه ها و جمع آوری کمک های نقدی برای دانش آموزان بی بضاعت در محل مدرسه دخترانه٢٢بهمن برگزار گردید