اختصاص مکانی جهت قرنطینه در پیرانشهر

اختصاص مکانی جهت قرنطینه در پیرانشهر
بازدید فرماندار از بیمارستان و قرنطینه ۱۰۰ تختخوابی موقت شهرستان...

 

فرماندار پیرانشهر،اعضای شورای تامین،منتخب مردم در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و مسئولین ذیربط به منظور بررسی وضعیت مربوطه در خصوص بیماری کرونا ویروس از بیمارستان و قرنطینه ۱۰۰ تختخوابی موقت شهرستان

بازدید و اقدامات زیر را انجام دادند:

۱-بازدید کامل از محل موقت و نظارت بر نحوه گندزدایی سطوح وقسمت های مختلف و همچنین بهداشت محیطی لازم توسط پرسنل و کادر درمان به منظور پیشگیری از بیماری کرونا ویروس.

۲-نظارت بر نحوه تفکیک در این بخش

۳-بازدید بهداشت محیطی از محل

۴-بازدید از سیستم گرمایشی،نور و...