#بازنشر////

▪️ساعت کاری کارکنان کلیه ادارات، دستگاههای اجرایی، موسسات دولتی و واحدهای تابعه شهرستان پیرانشهر در روزهای نوزدهم و بیست و سوم ماه مبارک رمضان(شبهای قدر):

▪️ساعت کاری کارکنان کلیه ادارات، دستگاههای اجرایی، موسسات دولتی و واحدهای تابعه شهرستان پیرانشهر در روزهای نوزدهم و بیست و سوم ماه مبارک رمضان(شبهای قدر):

#بازنشر//// 

⭕️اطلاعیه  

▪️ساعت کاری کارکنان کلیه ادارات، دستگاههای اجرایی، موسسات دولتی و واحدهای تابعه شهرستان پیرانشهر در روزهای نوزدهم و بیست و سوم ماه مبارک رمضان(شبهای قدر): 

➖پنجشنبه: 1 اردیبهشت ماه

➖#دوشنبه: 5 اردیبهشت ماه  با دو ساعت تاخیر شروع خواهد شد. 

« روابط عمومی فرمانداری پیرانشهر»