فرمانداراز کشتارگاه صنعتی مرغ پیرانشهر بازدید بعمل آورد

فرمانداراز کشتارگاه صنعتی مرغ پیرانشهر بازدید بعمل آورد
بازدید فرماندار پیرانشهر بهمراه رئیس دامپزشکی و جمعی از روحانیون معزز شهرستان از کشتارگاه صنعتی گوشت زرین پر میلاد پیرانشهر

 

در این بازدید ضمن سرکشی از قسمت های مختلف کشتارگاه صنعتی از نزدیک در جریان نحوه کنترل و ذبع سالم و بهداشتی گوشت قرار گرفتند.