تشکیل جلسه با حضور فرماندار در محل گمرک تمرچین پیرانشهر

تشکیل جلسه با حضور فرماندار در محل گمرک تمرچین پیرانشهر
تشکیل جلسه با حضور فرماندار در محل گمرک تمرچین پیرانشهر

حضور فرماندار پیرانشهر در محل گمرک تمرچین و تشکیل جلسه بمنظور ساماندهی مشکلات مرزی