برگزاری جلسه تنظیم بازار

برگزاری جلسه تنظیم بازار
برگزاری جلسه تنظیم بازار

🔸جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان پیرانشهر به ریاست ترابی فرماندار پیرانشهر در محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار گردید

این جلسه با هدف بررسی وضعیت فعلی،قبلی و کنترل بازار تشکیل گردید.