اینفوگرافـیک

اینفوگرافـیک
اینفوگرافـیک  فرمانداری پیرانشهر

 

🔺وضعیت گــاز رسانی درسطح روستاهای شهرستان پیرانشهر

             (مــرداد ماه سال ۱۳۹۹)