برنامه ریزی جهت شرکت در برنامه زنده الدوز

برنامه ریزی جهت شرکت در برنامه زنده الدوز
جلسه برنامه ریزی جهت حضور فرماندار پیرانشهر در برنامه زنده اولدوز

"ترابی" فرماندار پیرانشهر طی نشستی صمیمی با معاون برنامه ریزی،بخشداران بخش مرکزی، لاجان،شهردار و جمعی از مسئولین ادارات در محل دفتر فرماندار پیرامون برنامه ریزی جهت حضور فرماندار پیرانشهر و شرکت در این برنامه (الدوز )بحث و تبادل نظر کردند

 لازم بذکر می باشد برنامه ریزی های لازم در خصوص حضور نخبه ها،کشاورز نمونه،تولید کننده برتر،صنایع دستی،

گردشگری و ...در این جلسه مطرح شد