▪️فرماندار در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه پیرانشهر:

🔴 آماده بهره برداری شدن بیمارستان جدید پیرانشهر در روزهای آینده؛ از برکات انقلاب و یکی از بخش های مهم ارتقاء حوزه سلامت شهرستان میباشد

🔴 آماده بهره برداری شدن بیمارستان جدید پیرانشهر در روزهای آینده؛ از برکات انقلاب و یکی از بخش های مهم ارتقاء حوزه سلامت شهرستان میباشد

▪️فرماندار در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه پیرانشهر: 

🔴 آماده بهره برداری شدن بیمارستان جدید پیرانشهر در روزهای آینده؛ از برکات انقلاب و یکی از بخش های مهم ارتقاء حوزه سلامت شهرستان میباشد.