مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان با فرماندار پیرانشهر دیدار کرد

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان با فرماندار پیرانشهر دیدار کرد
مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان با فرماندار پیرانشهر دیدار کرد

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان با فرماندار پیرانشهر دیدار کردند

امروز ۸ اردیبهشت،به منظور ترویج فرهنگ مهارت آموزی،مددی مدیر کل آموزش فنی حرفه ای استان با فرماندار پیرانشهر دیدار و در مورد مسائل مرتبط با حوزه آموزش و مهارت،بحث و تبادل نظر کردند