نشست" ترابی"فرماندار پیرانشهر با کارکنان فرمانداری

نشست" ترابی"فرماندار پیرانشهر با کارکنان فرمانداری
امروز دوشنبه مورخ ۹۸/۹/۱۸ جلسه ای با حضور فرماندار و کارکنان در محل دفتر فرماندار به منظور بررسی شاخص های ارزیابی فرمانداری تشکیل گردید.

 

" ترابی"فرماندار پیرانشهر ضمن تاکید بر انجام دقیق امور محوله و بررسی شاخص ها و مستند سازی دقیق،بر رعایت نظم و انضباط اداری،انتخابات و ممنوعیت تبلیغ کارکنانی که بطور  مستقیم درامور انتخابات فعالیت دارند تاکید نمود