حضور فرماندار پیرانشهر در روستای هواربید و بررسی مسائل و مشکلات این روستا

حضور فرماندار پیرانشهر در روستای هواربید و بررسی مسائل و مشکلات این روستا
فرماندار پیرانشهر به همراه بخشدار بخش لاجان با حضور در روستای هواربید با اهالی این روستا دیدار کرد و به بررسی مشکلات این روستا پرداخت و اهالی این روستا در دیدارهایی رو در رو مشکلات خود را با فرماندار در میان گذاشتند.

وضعیت گازرسانی،آنتن دهی نامناسب تلفن همراه از مهمترین مشکلات این روستا عنوان شد که با تاکید فرماندار در رفع هرچه سریعتر این مشکلات رسیدگی بعمل آمد

" ترابی"در دیدار با اهالی روستای هواربید گفت: برای حل مشکلات روستاها برنامه جدی داریم و به طور مستمر و دائم مشکلات روستاییان و وضعیت زیرساخت های روستایی را بررسی و پیگیری می کنیم.