برگزاری جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان پیرانشهر

برگزاری جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان پیرانشهر
برگزاری جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان پیرانشهر

جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان پیرانشهر با حضور فرماندار در محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار گردید...