نوزدهمین جلسه ستاد تنظیم بازار

نوزدهمین جلسه ستاد تنظیم بازار
نوزدهمین جلسه ستاد تنظیم بازار

🔴نوزدهمین جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان پیرانشهر برگزار شد

این جلسه با هدف بررسی وضعیت و کنترل بازار تشکیل گردید.