پوستر_نصب_در_محیط_ادارات

پوستر_نصب_در_محیط_ادارات
| راهنمای گام دوم مبارزه و مدیریت بیماری کرونا در محیط های اداری|

 

 

فاصله گذاری اجتماعی و الزامات سلامت محیط کار

روابط عمومی فرمانداری شهرستان پیرانشهر