جلسه کمیسیون امنیت کارگری شهرستان پیرانشهر برگزار شد

جلسه کمیسیون امنیت کارگری شهرستان پیرانشهر برگزار شد
فرماندار پیرانشهر در جلسه کمیسیون امنیت کارگری و تاکید در اولویت قرار دادن مشکلات کارگری

🔸برگزاری جلسه کمیسیون امنیت کارگری شهرستان پیرانشهر با حضور فرماندار و سایر اعضاء با موضوع بررسی مشکلات کارگران شاغل در بخشهای مختلف

🔸ترابی فرماندار پیرانشهر : تاکید در اولویت قرار دادن مشکلات کارگری و تلاش در راستای برطرف نمودن