بمنظور مبارزه با بیماری کرونا ویروس...

بمنظور مبارزه با بیماری کرونا ویروس...
امروز 24 فروردین ماه،

جلسه ویدئو کنفرانس محمد مهدی شهریاری  استاندار آذربایجانغربی  با ترابی فرماندار پیرانشهر برگزار شد