برگزاری جلسه شورای آموزش و پرورش در شهرستان پیرانشهر

برگزاری جلسه شورای آموزش و پرورش در شهرستان پیرانشهر
برگزاری جلسه شورای آموزش و پرورش در شهرستان پیرانشهر

جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان به ریاست ترابی فرماندار پیرانشهر در سالن جلسات ساختمان فرمانداری برگزار گردید