🔊اطلاعیه شبکه بهداشت و درمان شهرستان پیرانشهر

خانوارهای تحت پوشش بیمه سلامت برای مراجعه به پزشکان متخصص و بهره مندی از تعهدات این بیمه قبل از مراجعه به پزشک متخصص خود مراجعه کنند.

خانوارهای تحت پوشش بیمه سلامت برای مراجعه به  پزشکان متخصص و بهره مندی از تعهدات این بیمه  قبل از مراجعه به پزشک متخصص خود مراجعه کنند.

🔊اطلاعیه شبکه بهداشت و درمان شهرستان پیرانشهر 

🔻بدینوسیله به اطلاع کلیه همشهریان گرامی تحت پوشش بیمه سلامت همگانی میرساند با توجه اجرای طرح سیستم ارجاع بیمه سلامت، خانوارهای تحت پوشش این بیمه برای مراجعه به  پزشکان متخصص و بهره مندی از تعهدات این بیمه  قبل از مراجعه به پزشک متخصص می بایست به پزشک خانوار خود که از طریق کد #1666*  میتوانند از نام پزشک اطلاع پیدا کنند مراجعه نمایند. 

✔️لازم به ذکر است در صورت عدم ارجاع بیمار از طرف  پزشک خانوار  کلیه هزینه ها  بصورت آزاد محاسبه خواهد شد.

🔸قبل از مراجعه به پزشک متخصص با شماره گیری کد بالا پزشک خانوار شما مشخص میشود و از طریق  ارجاع پزشک خانوار به متخصص مراجعه بفرمایید