تعین تکلیف خانه های سازمانی مورد بررسی قرار گرفت

تعین تکلیف خانه های سازمانی مورد بررسی قرار گرفت
به منظور بررسی مشکلات و تعیین تکلیف خانه های سازمانی (۲۰ دستگاه) مسکن راه و شهرسازی شهرستان پیرانشهر جلسه ای در محل فرمانداری برگزار شد.

 

این جلسه به ریاست" ترابی"فرماندار پیرانشهر مسئولین ذیربط و کارشناسان اداره کل استان با هدف بررسی مسائل و مشکلات در خصوص تعیین تکلیف خانه های سازمانی مسکن راه و شهرسازی شهرستان تشکیل گردید.