حضور بازرسان اداره کل بازرسی استان در فرمانداری

حضور بازرسان اداره کل بازرسی استان در فرمانداری
حضور بازرسان اداره کل بازرسی استان در فرمانداری

بازرسان اداره کل بازرسی استان آذربایجانغربی با فرماندار پیرانشهر دیدار کردند

حضور جمعی از بازرسان اداره کل بازرسی استان آذربایجانغربی در ساختمان فرمانداری و دیدار با ترابی فرماندار پیرانشهر