🔴 برگزاری نشست مشورتی دهیاران بخش مرکزی پیرانشهر با حضور فرماندار شهرستان

🔴 برگزاری نشست مشورتی دهیاران بخش مرکزی پیرانشهر با حضور فرماندار شهرستان