مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان اذربایجانغربی با فرماندار پیرانشهر دیدار کردند

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان اذربایجانغربی با فرماندار پیرانشهر دیدار کردند
مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان اذربایجانغربی با فرماندار پیرانشهر دیدار کردند

حضورآقای مددی مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجانغربی در فرمانداری و دیداری صمیمی با فرماندار پیرانشهر