مدیر کل ناظر گمرکات استان با فرماندار پیرانشهر دیدار کرد

مدیر کل ناظر گمرکات استان با فرماندار پیرانشهر دیدار کرد
مدیر کل ناظر گمرکات استان با فرماندار پیرانشهر دیدار کرد

🔸دیدار مدیرکل گمرکات استان آذربایجانغربی با فرماندار پیرانشهر

حضور برکابیان مدیر کل گمرکات استان آذربایجانغربی در ساختمان فرمانداری و دیداری صمیمی با ترابی فرماندار پیرانشهر