با استقبال فرماندار پیرانشهر و مهندس حسین پور؛ نماینده مردم شریف شهرستان های پیرانشهر و سرشت در مجلس شورای اسلامی:

با استقبال فرماندار پیرانشهر و مهندس حسین پور؛ نماینده مردم شریف شهرستان های پیرانشهر و سرشت در مجلس شورای اسلامی:
▪️دکتر خادمی؛ معاونت محترم وزارت راه و شهرسازی به همراه هئیت همراه: ▪️دکتر رضایی؛ ریاست محترم کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به همراه هئیت همراه: ▪️و جمعی از نمایندگان عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی _جهت بازدید از چند پروژه عمرانی، راه و شهرسازی و بازدید از مرز رسمی تمرچین و بررسی پتانسیل های آن به #شهرستـان_پیرانـشهر وارد شدند.