برگزاری جلسه مکان یابی مجتمع آموزشی سمیه در پیرانشهر

برگزاری جلسه مکان یابی مجتمع آموزشی سمیه در پیرانشهر
با حضور فرماندار و جمعی از اعضاء در محل دفتر فرماندار صورت گرفت

در این جلسه به طور کلی ضوابط مکان یابی مجتمع آموزشی سمیه بازخوانی،بررسی و برخی نیازها و مسائل مرتبط با آن نیز مطرح شد

ضمنا با توجه به اهمیت موضوع و بنا به تاکید فرماندار پیرانشهر تشکیل جلسات کمیته مذکور برای شهرستان به صورت جدی مورد تاکید قرار گرفت