در راستای مبارزه با کرونا ویروس

در راستای مبارزه با کرونا ویروس
با حضور فرماندار پیرانشهر انجام شد

با حضور فرماندار شهرستان پیرانشهر و مسؤلین ادارات مربوطه اهدای  اجناسی به مبلغ ۱۳۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال توسط خیرین فرهنگی آموزش و پرورش به شبکه بهداشت و درمان پیرانشهر اهدا شد