🔴 دیدار و ملاقات حضوری اقشار مختلف مردم در زمینه های مختلف با فرماندار شهرستان پیرانشهر؛

• به منظور لزوم پاسخگویی و رفع مشکلات مردم به روال هر دوشنبه: 

🔴 دیدار و ملاقات حضوری اقشار مختلف مردم در زمینه های مختلف با فرماندار شهرستان پیرانشهر؛ 

🔖 دوشنبه 29 فروردین ماه 1401