🔴 #اخبار_هواشناسی_پیرانشهر:

◀ آخرین تصویر ماهواره هواشناسی از ابرناکی و وضعیت سامانه بارشی که تا اواخر وقت روز شنبه در منطقه فعال بوده و بتدریج از سطح منطقه خارج خواهد شد

◀   آخرین تصویر ماهواره هواشناسی از ابرناکی و وضعیت سامانه بارشی که تا اواخر وقت روز شنبه در منطقه فعال بوده و بتدریج از سطح منطقه خارج خواهد شد

🔴 #اخبار_هواشناسی_پیرانشهر:  

◀آخرین تصویر ماهواره هواشناسی از ابرناکی و وضعیت سامانه بارشی که تا اواخر وقت روز شنبه در منطقه فعال بوده و بتدریج از سطح منطقه خارج خواهد شد.