دیدار فرماندار پیرانشهر با خانواده های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی(دارای معلول)