برگزاری جلسه کمیسیون پیشگیری و مقابله با سرقت شهرستان پیرانشهر