برگزاری جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری به ریاست فرماندار و با حضور مدیرکل صندوق کارآفرینی مهر