بازدید فرماندار و اعضای شورای تامین از ادامه روند طرح فاصله گذاری بعد از 13 فروردین