اولین جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان پیرانشهر