برگزاری جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان به ریاست فرماندار پیرانشهر